“સર્જન” સાથેનો અનુભવ – ગોપાલ ખેતાણી

You may also like...

2 Responses

  1. Minaxi says:

    વાહ બહુ સરસ અનુભવાસ્વાદ…👌 ગોપાલભાઈ નામે મિત્ર મેળવી અમે પણ ધન્ય થયા…

  2. Manoj says:

    Very well written. Enjoyed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: