ખોખલા શબ્દોનો ભાર સ્વાતિના કાન પર બહુ વર્તાયો.

You may also like...

1 Response

  1. Dhaval Parekh says:

    Superb

Leave a Reply

%d bloggers like this: