સર્જન શૉર્ટફિલ્મ શૂટિંગ એલ્બમ

સર્જનની પહેલી શોર્ટફિલ્મ વખતની સરસ મજાની યાદો.. ત્રણ શોર્ટફિલ્મોના શૂટિંગ વખતના ફોટા અને અમે એ બહાને કરેલા આનંદની સાબિતી..

જય સર્જન

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 thoughts on “સર્જન શૉર્ટફિલ્મ શૂટિંગ એલ્બમ”

%d bloggers like this: