પૅથોલૉજી વિભાગમાંથી લોહીનાં સત્તર સૅમ્પલ ગાયબ થયા હતા

You may also like...

1 Response

  1. latakanuga says:

    સસ્પેસ…આહા..👍👍 ખૂબ અભિનંદન ડૉ. નિલયભાઈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: