ગુજરાતી માઇક્રોફિક્શનનું વિશ્વ
ગુજરાતી માઇક્રોફિક્શનનું વિશ્વ

Contact Us

Get in touch and we’ll get back to you as soon as we can.  We look forward to hearing from you!

સરનામુ:-

Jignesh L Adhyaru
Aum, A/46, Sainagar Society,
Behind Khodiyar Nagar,
New VIP Road,
Vadodara 390022
Gujarat, India

વોટ્સએપ ગ્રૂપ સર્જન માટે:-

M (+91) 997 441 0868

E-mail:- Sarjanmfc@gmail.com