ગુજરાતી માઇક્રોફિક્શનનું વિશ્વ
ગુજરાતી માઇક્રોફિક્શનનું વિશ્વ

Press & Media

સર્જન માઈક્રોફિક્શન ગ્રુપ વિશે તથા ગ્રુપની રચનાઓ નીચેના પ્રકાશનોમાં એકથી વધુ વખત શામેલ થઈ છે.

ગાંધીનગર સમાચાર
દિવ્ય ભાસ્કર
ગુજરાત ગાર્ડિયન
ગુજરાત સમાચાર
મમતા સામયિક
ઉત્સવ સામયિક
નવગુજરાત સમય
કચ્છ મિત્ર

About Editors, Sarjan whatsapp group and our stories in Media.

Media Link
Gujarat Samachar – June 04, 2016Sarjan in Gujarat Samachar Plus Click Here
Gandhinagar Samachar – June 22, 2016Gandhinagar Samachar Click Here
Gandhinagar Samachar – Aug 06, 2016gandhinagar-samachar-22062016-4-1 Click Here
Mamta – Story Magazine, Issue 55, Oct-Nov 2016 Click Here 
Utsav – Magazine by Divya Bhaskar, Vol 9, Nov 2016  

 DNA Ahmedabad – Dec 15, 2016

 
Divya Bhaskar, Ahmedabad – Dec 15, 2016 Click Here
DNA Ahmedabad – Dec 19, 2016
GLF – Dec 18, 2016  
Navgujarat Samay, Gandhinagar Samay – 8 May, 2017 Click Here
Gandhinagar Samachar – 8 May, 2017 Click Here
Mamta Magazine – August, 2018 Click Here
કચ્છમિત્ર, મે ૨૦૧૭ કચ્છમિત્ર, મે ૨૦૧૭
CT News – 03 Feb, 2019 CT News channel, Bharuch
દિવ્યભાસ્કર સમાચાર તા. ૪-૨-૨૦૧૯ દિવ્યભાસ્કર ભરૂચ
ગુજરાત સમાચાર તા. ૪-૨-૨૦૧૯ ગુજરાત સમાચાર, ભરૂચ
Narmada News – 03 Feb, 2019 Narmada channel News, Bharuch
આજકાલ તા. ૧૫-૬-૨૦૧૯

આજકાલ, રાજકોટ તા. ૧૫-૬-૨૦૧૯
ફુલછાબ તા. ૧૫-૬-૨૦૧૯

ફુલછાબ, રાજકોટ તા. ૧૫-૬-૨૦૧૯
દિવ્ય ભાસ્કર તા. ૧૫-૬-૨૦૧૯

દિવ્ય ભાસ્કર, રાજકોટ તા. ૧૫-૬-૨૦૧૯
અકિલા તા. ૧૫-૬-૨૦૧૯

અકિલા, રાજકોટ તા. ૧૫-૬-૨૦૧૯
આજકાલ તા. ૧૫-૬-૨૦૧૯

આજકાલ, રાજકોટ તા. ૧૫-૬-૨૦૧૯
Abtak channel News, Rajkot 18 June, 2019 Abtak channel News, Rajkot
GTPL Gujarat News, Rajkot 18 June, 2019https://youtu.be/lv8qaSAvLsk GTPL Gujarat News, Rajkot 18 June, 2019