માથે સૂરજ ચડી ગયો તોયે રાણીને ખાટલા તોડવા છે.

You may also like...

1 Response

  1. Sushma sheth says:

    શીર્ષકને અનુરૂપ. નામો પણ selective . વાહ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: