મોહિતને નર્સ ખસેડે એ પહેલા તો મોડું થઈ ચૂક્યું હતું!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: