સાવ ઉજ્જડ, ખંડેર જેવી જગ્યા અને ઉપરથી ચારેકોર ગાઢ અંધારું.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: