રૂપિયા કાગળ છે, કંચન ધાતુ છે તેમ, દરેક જીવમાં જાણનાર, અનુભવનાર આત્મા વિવિધ કાયા ધારણ કરે છે

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: