સંપાદકીય : મયુરિકા લેઉવા-બેંકર

You may also like...

2 Responses

  1. Minaxi says:

    સરસ….

  2. આ અંક જોઈને આપની મહેનત દેખાઈ આવે છે. ગુજરાતી વાંચક રસીયાઓને આ અંક જરૂરથી ગમશે. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન.

Leave a Reply

%d bloggers like this: