કહાની – ભારતીબેન ગોહિલ, આસ્વાદઃ મયુરિકા લેઉવા-બેંકર

You may also like...

1 Response

  1. ભારતીબહેનની વાર્તાઓ અવનવા વિષયો અને શબ્દ શૈલીથી સુસજ્જ હોય છે. પરંતુ મયુરીકા બહેન એ જે આસ્વાદ કરાવ્યો તેમાં વાર્તાના પાસાઓ અર્થ સભર રીતે રજુ થયા તે જાણીને બહુ આનંદ થયો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: