જેટલું જોર હતું એટલું એકઠું કરી બૂમ પાડી, “હેલ્પ.. હેલ્પ.. હેલ્પ..”

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: