ગુજરાતી માઇક્રોફિક્શનનું વિશ્વ
ગુજરાતી માઇક્રોફિક્શનનું વિશ્વ

ડીમલાઈટના અજવાળે તેણે પુસ્તક બાજુ પર મૂક્યું

ડીમલાઇટ      –      અનુજ સોલંકી

રાજકુમાર સિદ્ધાર્થે ફરી પ્રશ્ન કર્યો, “છન્ન, આ કોણ છે જે ખૂણામાં તરફડી રહ્યો છે?”

પલટાતા પાના સાથે વિરાજ વધુ દૃઢ બનતો ગયો.

‘…ને સિદ્ધાર્થ યશોધરા અને રાહુલને મૂકી સત્યની શોધમાં નીકળી ગયો.’

“તો શું હું પણ?” ડીમલાઈટના અજવાળે તેણે પુસ્તક બાજુ પર મૂક્યું.

“હજી જાગો છો?” કહી આંખ ચોળતી શ્રીયાએ તેને ફરી પોતાના પાલવમાં ઢાંકી દીધો.

ડીમલાઈટના ઉજાશમાં પુસ્તક હસતું રહ્યું.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: