હીંચકાનો કિચૂડ..કિચૂડ.. અવાજ પણ તેલ ઊંજવાની સાથે જ બંધ થયો.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: