શરમની મારી દમલીએ હાથથી મોં ઢાંકી દીધું

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: