એ નાજુક હથેળી પૂર્વનાં મનમાં અનેરા, અસહ્ય સ્પંદનો પેદા કરવા લાગી.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: