જળના વિવિધ પડછાયામાં મને માત્ર તું જ દેખાય છે

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: