ડંખીલા મધલાળ’ને વસવસો હતો કે શિકારી ફોટો-ફ્રેમમાં મઢાઈ ગયો.

You may also like...

3 Responses

  1. Parmar Shailesh says:

    Vahhh

  2. Parmar Shailesh says:

    Vahh

  3. vaishaliradia says:

    Gajab ajab ho touchy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: