ઠીક છે રાજુલા, રાત્રે મારી ઘરે આવીને ફાઇલ લઈ જા.

You may also like...

1 Response

  1. જો સ્ત્રી હિંમત બતાવે તો કોઈનીમજાલ છે કે એને હાત પણ લગાડી શકે..? પ્રેરણાદાયક સરસ વાર્તા..

Leave a Reply

%d bloggers like this: