“શું તું અને તારો પ્રેમ ફક્ત મારા જ થઈને ના રહી શકે?”

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: