શ્રાવણ પૂરો થવામાં હતો. તેના ધણમાં ફક્ત બે મુડદાલ બકરાં જ બચ્યા હતાં….

You may also like...

1 Response

  1. જબરદસ્ત બાપુ..છેલ્લુ વાક્ય ખતરનાક

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: