ભામણની દીચરીન અભડાવી.. ઠમઠોર્યા વના તમોરી જાત પાધરી નો રયે.. કૂવો હવાડો કરવાનો ન હૂઝ્યો તનં?

You may also like...

1 Response

  1. બહુ સુંદર વાર્તા..

Leave a Reply

%d bloggers like this: