પણ ભવિષ્ય જોઈને શું ફાયદો? એ તને મળશે એની ખાત્રી છે? નહીં મળે તો શું કરીશ?

You may also like...

1 Response

  1. માણસને વર્તમાનમાં જીવતાં આવડતું જ નથી.. સુંદર આલેખન…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: