લેખન, ધ્યાન અને ઝેન – ઇન્દી રિશિ સિંહ, અનુ. જાહ્નવી અંતાણી

You may also like...

1 Response

  1. જહાન્વી બેન તમે ધ્યાન વિષેની સુંદર સમજણ આપી જે ખરેખર લેખન માટે અને આપણા રોજ બરોજ જીવનમાં ઉપયોગી સિધ્દ થશે. (આપનો અનુવાદ માહિતીસભર છે.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: