ભૂખથી રડતા છોકરાં તારી રાહ જોતા જોતા સૂઈ ગયા

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: