ઉત્સુકતાવશ એ તપાસતાં એટલું સમજાયું કે એ “યાદોની પેટી” છે

You may also like...

2 Responses

  1. Nisha Hindocha says:

    Eklata ni saja MA pan maja manvi a manushyani advitiy kala chhe

  2. HIREN Nathvani says:

    વાહ… જીગુભાઈ

Leave a Reply

%d bloggers like this: