લોકોની નજરમાં દેવી પણ એના માટે એની દિકરીને અશ્રુભીની આંખે જોઈ રહ્યો.

You may also like...

1 Response

  1. રેના સુથાર says:

    સરસ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: