“હવે?” એનું મન અટકળ કરે એ પહેલા દરવાજો ખુલ્યો.

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: