તંગ શરીરને વળ આપી એણે ઘેરી રાત જેવા પોતાના વાળ ખોલી નાખ્યા

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: