બહેને ટેબલ પરની ફોટોફ્રેમને, આંસુઓથી ભીંજાયેલી રાખડી બાંધવા હાથ લંબાવ્યો

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: