પતિના મરણપ્રસંગે જમવાનુ તો ક્યાંથી હોય પણ કોઈએ પાણી સુદ્ધાં પૂછ્યુંં નહીં..

You may also like...

1 Response

  1. વર કેટલો બધો ક્રુર હશે…કલ્પનાજ કરવી રહી.. માંડ છુટી….!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: