હંમેશા અમારા અંતરમાં રહેનારને કેમ કરી ભૂલીએ અમે !

You may also like...

Leave a Reply

%d bloggers like this: