વર્ષોથી પથારીમાં બેશુધ્ધ પડેલી હું એટલે રોઝી

નવજીવન          —           હેતલ પરમાર વર્ષોથી પથારીમાં બેશુધ્ધ પડેલી હું એટલે રોઝી. મારી આંખો જુએ છે બધું, પણ… દોરા, ધાગા, માનતા, દવા, દુઆ બધું જ કર્યું પણ હાલતમાં કોઈ સુધારો Continue Reading

Posted On :