સોનિયા ઠક્કર

ગામમાં બે બાળકો આજે પોતાની કલા બતાવવાના હતા

માનો યા ના માનો – સોનિયા ઠક્કર   શહેરથી દૂર પહાડોની વચ્ચે આવેલા ગામમાં બે બાળકો આજે પોતાની કલા બતાવવાના હતા. બ્લેક જ્હોન ને વ્હાઈટ… Read More »ગામમાં બે બાળકો આજે પોતાની કલા બતાવવાના હતા

તને આમ જીવવું ફાવી ગયું હશે ને?

બોન્સાઈ – સોનિયા ઠક્કર   વિરાજે ઘરમાં આવતા જ બોન્સાઈ ટ્રી વિશાખાના હાથમાં મૂક્યું. ઘરની શોભામાં અભિવૃદ્ધિ કરવા એની પસંદગી થઈ હતી. દીવાનખંડમાં એને ગોઠવતા… Read More »તને આમ જીવવું ફાવી ગયું હશે ને?

થોડી વાર પહેલા જોયેલું ભવિષ્ય તેને હચમચાવી ગયું.

દ્રષ્ટા – સોનિયા ઠક્કર ઈન્દ્રપ્રસ્થનો અંધકાર વધુ ને વધુ ઘેરો થઈ રહ્યો હતો. થોડી વાર પહેલા જોયેલું ભવિષ્ય તેને હચમચાવી ગયું. કદાચ કંઈક ભૂલ થતી… Read More »થોડી વાર પહેલા જોયેલું ભવિષ્ય તેને હચમચાવી ગયું.