કંટાળીને એણે બધાને ‘ઓકે’નો મેસેજ ફોરવર્ડ કરી દીધો

ઓકે – સમીક્ષા ઠૂંમ્મર દરવાજો ખોલીને તૃપ્ત ઘરમાં આવ્યો. એણે ચાવીને ટીપૉય પર ફંગોળી અને સોફામાં પડતું મૂક્યું. આજનો દિવસ ખૂબ હેક્ટીક રહ્યો. થાકીને ચૂર થઈ જવાયું હતું. એણે મોબાઇલ હાથમાં લીધો. નવસો મેસેજ! આખો...