શૈલેષ પંડ્યા

ભગવાન, તને માલૂમ થાય કે મારી મા ખૂબ બીમાર છે

ભગવાનનો કાગળ – શૈલેષ પંડ્યા વિરાભાઈ રાજગોર, ગામના ગોરબાપા, ટપાલોના થોકડા કાઢી, ગોઠવવા જાય ત્યાં જ એની નજર એક વિચિત્ર સરમાનામા વાળા કાગળ પર પડતા… Read More »ભગવાન, તને માલૂમ થાય કે મારી મા ખૂબ બીમાર છે