લાગે છે તો સારા ઘરનો, છોકરા તે ખૂન કર્યું છે?

કાપલી – વિપ્લવ ધંધૂકીયા પરમાર સાહેબ હાથમાં રાખેલી ચાર્જશીટ વાંચતા બોલ્યા. નામ – પિયુષ પૂજાણી ઉંમર – ૧૩ ગુનો – વિશ્વનાથ શર્માનું ખૂન “લાગે છે તો સારા ઘરનો, છોકરા તે ખૂન કર્યું છે?” પરમાર સાહેબે...