તે રોજ રાત્રે પોતાના માટે બદામ પલાળવા સિવાય ….

યાદ    — રીતુ મહેતા નિલયની ઑફિસની ફાઇલો ગોઠવીને તૈયાર કરવી, પોતાના પ્રોજેક્ટ અસાઇનમેન્ટ્સ સબમીટ કરવા, ગુરખાને પૈસા ચૂકવવા, કચરાપેટી ખાલી કરવી.   તે રોજ રાત્રે પોતાના માટે બદામ પલાળવા Continue Reading

Posted On :