રાજુ ઉત્સવ

તું શું જાણે પ્રેમ? – રાજુ ઉત્સવ

ચાંદનીએ ચા આપવા માટે આવતા છોટુને ખખડાવી નાંખ્યો ” સાલા, મારી સાથે રમત કરે છે? મારા નિગમ માટે આવી વાત કરે છે?”

Read More »તું શું જાણે પ્રેમ? – રાજુ ઉત્સવ