મીનાક્ષી વખારિયા

કંકુસોખા – મીનાક્ષી વખારિયા

બાપ ઝન્મારેય કોઈ દિ’ બનાવ્યો સે રીંગણાનો ઓળો? નકરૂં તેલ તરે સે ને મસાલો ક્યાં ગ્યો? રાંધતા નો આવડતું હોય તો ડૂબી મરો ક્યાંક ઝઈને.

Read More »કંકુસોખા – મીનાક્ષી વખારિયા

આસ્થા (લઘુકથા) – મીનાક્ષી વખારિયા

બંગલે દીવાળીની સાફસૂફી કરતાં શેઠાણી પાસેથી મળેલાં જૂનાં તોરણથી જીવલીએ ઝૂંપડી શણગારી.Read More »આસ્થા (લઘુકથા) – મીનાક્ષી વખારિયા

મરી ગયલી… હાને હાટુ રૂપનાં ટોપલા લઇને ઝલમી સો

પડખું – મીનાક્ષી વખારિયા “તને કવ સું સવલી, ઉંચવરણ ઝેવા નખરાં આપડાં ઝેવી વહવાયાની ઝાતને પોહાય નય. હું ભલે મહાણમાં મડદા બાડતો હોંવ પણ સોડીને… Read More »મરી ગયલી… હાને હાટુ રૂપનાં ટોપલા લઇને ઝલમી સો

“ભાભુમા.. મારા ભઈલાને દૂધ પાઈ દયો ને!”

બોલકા અબોલા – મીનાક્ષી વખારિયા   “ભાભુમા.. મારા ભઈલાને દૂધ પાઈ દયો ને!” સવલી આજીજી કરતાં બોલી.. મા ધાવતા દીકરાને મેલી બે પહોર પહેલાં મરી… Read More »“ભાભુમા.. મારા ભઈલાને દૂધ પાઈ દયો ને!”

જોજે એને અડકતી નહીં, માથાબોળ નહાવું પડશે

માથાબોળ – મીનાક્ષી વખારિયા “જોજે એને અડકતી નહીં, માથાબોળ નહાવું પડશે.” હિંચકે બેઠેલાં બા બોલ્યાં. રિયા ઝાડુવાળીની છોકરી સોમીને અડવાની જ હતી. “કેમ નહીં અડવાનું દાદી?” “એ… Read More »જોજે એને અડકતી નહીં, માથાબોળ નહાવું પડશે

આલને ‘લી… આ સેલ્લી વાર, પસે નૈ માગું…

રૂપિયા – મીનાક્ષી વખારિયા “એય….. હાળા હહરીના…. જા હાલતો થા હાલતો!” “આલને ‘લી… આ સેલ્લી વાર, પસે નૈ માગું…” “કૈ’દીધુંને એકવાર, નૈ આલું….” “નૈ ચ્યમની… Read More »આલને ‘લી… આ સેલ્લી વાર, પસે નૈ માગું…