વીજળીનો આંચકો લાગ્યો હોય તેમ એમણે તે નીચે નાખી દીધું!

એવોર્ડ વિજેતા – મણિલાલ વણકર “રમેશભાઇ, ઘેર છો ને?” “હા કોણ? આવો.” બિપિનભાઈ ટપાલી ઘરની અંદર આવ્યો, એક કવર આપ્યું અને રજિસ્ટરમાં સહી લીધી. ટપાલીના ગયા પછી તેમણે કવર ખોલ્યું. Continue Reading

Posted On :