પાર્મી દેસાઈ

અંધકાર – પાર્મી દેસાઈ

“ઓહ..આટલું બધું અંધારું! આટલું તો ક્યારેય નથી જોયું.” વિચારતો એ અંધકારમાં ઉતરતો જ ગયો. સાવ સુનકાર… જાણે આખી સૃષ્ટિ આજે રજા પર ઉતરી હોય એમ! અજવાળાને વલખા મારતો હતો ત્યાં એક તેજ પુંજ જોવાયો. એ ખુશ થયો.

Read More »અંધકાર – પાર્મી દેસાઈ

બાપુએ તારા પર કૃપા વરસાવવાની ઈચ્છા કરી..

મહોરું – પાર્મી દેસાઈ અન્ય એક સેવિકા એનો હાથ પકડીને આશ્રમના છેવાડાના કક્ષમાં લઈ ગઈ. “નસીબ માન કે હજુ તને આવ્યે માંડ બે દિવસ જ… Read More »બાપુએ તારા પર કૃપા વરસાવવાની ઈચ્છા કરી..

ભૂખથી રડતા છોકરાં તારી રાહ જોતા જોતા સૂઈ ગયા

મેરી(!) ક્રિસમસ – પાર્મી દેસાઈ   માધવે ઘરમાં પગ મૂક્યો અને એની પત્ની બરાડી, “તને કી’ધું નહોતું… આજે ઘરમાં એક ફૂટી કોડીય નથી, ભૂખથી રડતા… Read More »ભૂખથી રડતા છોકરાં તારી રાહ જોતા જોતા સૂઈ ગયા