નીવારોઝીન રાજકુમાર

ભેળસેળ – નીવારોઝીન રાજકુમાર

મેં પડખું ફરી લીધું. એ તૃપ્તિ કઈ હતી? ચરમસીમાની? ડોકને જરાતરા ફેરવી મેં પડખે હાંફી રહેલી સીમા તરફ જોયું. એની ઉંડે ઉતરી ગયેલી આંખો વધુ ઊંડી કેમ લાગી? ડોક્ટરે આપેલ દવા કદાચ વાય્રેગા જ હશે. મારી પર મને જ નવાઈ લાગી.

Read More »ભેળસેળ – નીવારોઝીન રાજકુમાર

એ નાજુક હથેળી પૂર્વનાં મનમાં અનેરા, અસહ્ય સ્પંદનો પેદા કરવા લાગી.

અજાણી – નીવારોઝીન રાજકુમાર એનું માથું પૂર્વના ખભે ટેકાઈ ગયું. પૂર્વ થોડો સંકોચાઈ ગયો. થોડી અવઢવ પછી અજાણીને જગાડવા હાથને સ્પર્શ્યો પણ જાગવાનાં બદલે એ… Read More »એ નાજુક હથેળી પૂર્વનાં મનમાં અનેરા, અસહ્ય સ્પંદનો પેદા કરવા લાગી.

એક ફોને લીલાનાં ચિત્તતંત્ર પર અનેક સોઈઓ ઘોંચી દીધી

તૂઈ – નીવારોઝીન રાજકુમાર   “ભાભી, આ દુપટ્ટાની ધાર જરાક ફાટી ગઈ છે. તૂઈ મૂકી આપો ને.”   સંચાનું નાનું પૈડું અવશપણે મોટા પૈડાને અનુસર્યું. પણ… Read More »એક ફોને લીલાનાં ચિત્તતંત્ર પર અનેક સોઈઓ ઘોંચી દીધી