નીલમ દોશી

આજે કોઈ રૂટિન કામ નહીં.. નો છાપું.. નથિંગ.

નો છાપુ, નો ટી.વી. – નીલમ દોશી   સમાચાર પર નજર પડતા જ રાધિકાએ છાપાનો ડૂચો વાળી માળિયા પર ઘા કર્યો. રહીમ બ્રશ કરીને આવ્યો,… Read More »આજે કોઈ રૂટિન કામ નહીં.. નો છાપું.. નથિંગ.

કેટલુંય બબડતા આજે જીવનભરનો ગુસ્સો ઉતારતા હોય તેમ…

જમનામા.. – નીલમ દોશી “જો ચિંતા નહીં કરવાની… હમણાં તારા બચુલિયા આવી જશે હોં… મોટા થયા તો બહાર તો જાય કે નહીં? કંઇ તારા ખોળામાં… Read More »કેટલુંય બબડતા આજે જીવનભરનો ગુસ્સો ઉતારતા હોય તેમ…