માત્ર ટેલેન્ટથી કશું નહીં થાય… કોમ્પ્રોમાઈઝ કરશે?

કોમ્પ્રોમાઇઝ – નિમિષ વોરા   “માત્ર ટેલેન્ટથી કશું નહીં થાય… કોમ્પ્રોમાઈઝ કરશે?” લોલુપ નજર બોલી રહી. “જી, ટોચ પર પહોંચવા કાંઈ પણ…” “ઠીક છે… બાજુના રૂમમાં જા, આવું છું…” ફૂલ્લી એસી રૂમ વચ્ચે વિશાળ હ્રદય આકાર ધરાવતું ડબલબેડ. તે ડબલબેડ પર...