દિવ્યેશ વિ. સોડવડિયા

આવેશભરી મનેચ્છાઓને પામવા બંને બગીચાની છેલ્લી નિર્જન દીવાલ પાસે

ટેસ્ટ – દિવ્યેશ વિ. સોડવડિયા સામસામેના બાંકડે ગોઠવાયેલ બંને ક્યારથીય એકમેકના સંપૂર્ણ શરીરને નજરોથી પી રહ્યા હતા. ચાલીસી વટાવી ગયા હોવા છતાં નોકરી, દેખાવ અને… Read More »આવેશભરી મનેચ્છાઓને પામવા બંને બગીચાની છેલ્લી નિર્જન દીવાલ પાસે

ત્યાં કોઈ નહોતું, સિવાય કે એક અતૃપ્ત દેહ

અતૃપ્ત – દિવ્યેશ વિ. સોડવડિયા મારી તરફ આવતા એના પગરવથી હું સચેત થઈ. એનું નામ સાંભળી બીજી જ પળે એને મારી લગોલગો અનુભવતા મારા શ્વાસ… Read More »ત્યાં કોઈ નહોતું, સિવાય કે એક અતૃપ્ત દેહ