આવી લાચારી? બાપડીને મારા લીધે!

લાચારી – જલ્પા જૈન   કનુડાની વાત પર આજે ભરોસો બેઠો.   દમનો દર્દી, ખાટલેથી માંડ પાટલે પહોંચે એટલી એની દુનિયા. તે દિવસે દવાખાને જતાં, નજરે જોયું અને સૂર્યો અવાક Continue Reading

Posted On :

એવી તે શું વાત થઇ તારી ને પૂજા વચ્ચે?

સ્વીકાર – જલ્પા જૈન વાત ભવિષ્યની છે પપ્પા! ‘પૂજા… પણ ભવિષ્ય જોઈને શું ફાયદો? એ તને મળશે એની ખાત્રી છે દીકરી?’ ‘ભલે ન મળે, પણ હું જો કોઈને વરીશ, તો Continue Reading