અનુજ સોલંકી

ડીમલાઈટના અજવાળે તેણે પુસ્તક બાજુ પર મૂક્યું

ડીમલાઇટ      –      અનુજ સોલંકી રાજકુમાર સિદ્ધાર્થે ફરી પ્રશ્ન કર્યો, “છન્ન, આ કોણ છે જે ખૂણામાં તરફડી રહ્યો છે?” પલટાતા પાના સાથે વિરાજ વધુ દૃઢ બનતો… Read More »ડીમલાઈટના અજવાળે તેણે પુસ્તક બાજુ પર મૂક્યું

એક ચીપિયા જેવા હથિયારે મને પકડી હવામાં ઊંચો કર્યો.

વેર – અનુજ સોલંકી   “અરે બાપ રે! પછી શું થયું પપ્પા?” “પછી તો જે દિશામાં ગયો ત્યાં મોટા મોટા અવરોધો સામે ભટકાતા રહ્યા, પણ મેં… Read More »એક ચીપિયા જેવા હથિયારે મને પકડી હવામાં ઊંચો કર્યો.