એક ચીપિયા જેવા હથિયારે મને પકડી હવામાં ઊંચો કર્યો.

વેર – અનુજ સોલંકી   “અરે બાપ રે! પછી શું થયું પપ્પા?” “પછી તો જે દિશામાં ગયો ત્યાં મોટા મોટા અવરોધો સામે ભટકાતા રહ્યા, પણ મેં હિંમત ન હારી; દોડધામ ચાલું જ રાખી ને અચાનક….” “અચાનક શું પપ્પા?” દીકરો અધ્ધર શ્વાસે...