લેખક બનવાની તાલીમ.. – લિઓ બબૌતા, અનુ. ભૂમિ પંડ્યા

You may also like...

1 Response

  1. ભૂમી પંડ્યાજીનોઅનુવાદ ખૂબ જ સરસ છે. હાઇલાઈટ કરેલાં વાક્યો મને લાગે છે કે દરેક લેખકે રોજ વાંચવા જોઈએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: